Majątek Gminy

Mieniem gminy jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych w tym przedsiębiorstw.

Nabycie mienia następuje:

    * na podstawie ustawy,
    * przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym,
    * przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy,
    * w wyniku przekazania przez administrację rządową na zasadach określonych przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia,
    * w wyniku własnej działalności gospodarczej,
    * przez inne czynności prawne,
    * w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

Podmioty mienia samodzielnie decydują o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych, przy zachowaniu wymogów zawartych w odrębnych przepisach prawa. Oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo wójt albo działający na podstawie jego upoważnienia zastępca wójta samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez wójta osobą. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy lub osoby przez niego upoważnionej. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy nieposiadających osobowości prawnej działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wójta.

 

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Hyżne 2012