Projekty uchwał

 1. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Hyżne do 2030 roku.
 2. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 3. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.
 4. w sprawie dopłaty do wszystkich taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków.
 5. w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu w celu ustalenia wysokości kwoty zwrotu kosztów jednorazowego przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice lub powierzony przez nich, inny podmiot dla Gminy Hyżne.
 6. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej przyjęcia regulaminu określającego wysokość, szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w Gminie Hyżne.
 7. uchwała zmieniająca uchwałę nr XXIII/188/20 Rady Gminy Hyżne z dnia 1 grudnia 2020 r.
 8. w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie powołania Młodzieżowej Rady Gminy.
 9. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Hyżne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2023-2025”.
 10. w sprawie współdziałania Gminy Hyżne z Gminą Miasto Rzeszów w zakresie refundowania wydatków ponoszonych z tytułu obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie.
 11. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szklarach”.
 12. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2022 roku z przeznaczeniem na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Hyżne.
 13. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2022 roku, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Hyżne – dokumentacja projektowa na system aglomeracji osadu ściekowego i farmę fotowoltaiczną”.
 14. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego.
 15. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego.
 1. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Hyżne na 2022 rok.
 2. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2033.