Bezdomne zwierzęta

OBOWIĄZKI GMINY WOBEC ZWIERZĄT BEZDOMNYCH

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.
  • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 
Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy.

Rada gminy określa w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
Celem Programu jest zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Hyżne w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 r. poz. 856 j.t.),

W przypadku pojawienia się bezdomnego zwierzęcia, należy powiadomić Urząd Gminy tel. 17 23 045 71, 884 000 503 lub Policję. Powyższe organy podejmą działania mające na celu ustalenie właściciela zwierzęcia. W przypadku niepowodzenia, o potrzebie odłowienia  powiadamiane jest schronisko.

Apelujemy o czujność w każdym przypadku ludzkiej nieodpowiedzialności, a także wrażliwość na cierpienie zwierząt, pamiętając, że

"Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę".

Umieszczenie zwierząt bezdomnych w Schronisku dla Zwierząt  może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem Urzędu Gminy Hyżne.

Gmina  zawarła umowę ze schroniskiem ARKA-VET 37-700 Przemyśl, ul. Sybiraków 34/1 tel. 790 639 393

Istotnym jest też problem zwierząt postrzeganych jako bezdomne

Czynnikiem wskazującym na „bezpańskość” czy „bezdomność” psa nie może być tylko fakt, że zwierzę pojawia się o odpowiednich porach w danej okolicy, bowiem takie przypadki są szczególnie liczne w okresie godowym zwierząt. Wówczas całe watahy psów potrafią „pilnować” nieruchomości, na terenie której przebywa suka. Niekiedy sytuacja ta trwa do tygodnia albo i dłużej. Niewskazane jest by w tym czasie (wiosna i wczesna jesień) dokarmiać jakiekolwiek wałęsające się psy oraz nadgorliwie zgłaszać interwencję do Urzędu, że pies jest bezdomny. Tym bardziej psów tych nie można zamykać na terenie swojej nieruchomości. Zwierzę w końcu samo odejdzie i wróci do swojego właściciela, o ile nie jest dokarmiane.
Od tych mieszkańców, którzy zapewnili wałęsającemu się psu na terenie swojej nieruchomości schronienie oraz wyżywienie, zgłoszenia odbioru zwierzęcia jako bezdomnego nie będą przyjmowane. Należy pamiętać, że osoba przyjmująca psa do swojego domu, zapewniająca mu opiekę i wyżywienie staje się jego właścicielem. Nie można zapominać także o tym, że w większości przypadków „wałęsające się psy” mają właścicieli, jednak szybko przyzwyczajają się do miejsca gdzie zapewniono im wyżywienie. Postępując jednak w ten sposób (t.j. chwilowo przygarniając psa i dożywiając go) zostanie mu odebrana szansa powrotu do domu.

Należy pamiętać, że wszystkie psy w większości przypadków mają swoich właścicieli, a pojawiające się „bezdomne psy” to głównie zwierzęta nie odpowiednio dopilnowane przez właściciela. W przypadku gdy właściciel wałęsającego się psa jest znany, należy fakt ten zgłosić na Policję, która ma prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela zwierzęcia.