Oświata

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ
36 - 024 Hyżne 103
Telefon: /0-17/ 22-95-005
e-mail: gzeas@hyzne.pl

Na terenie gminy funkcjonuje sześć szkół podstawowych. W szkołach tych uczy się 812 uczniów oraz zatrudnionych jest 125 nauczycieli. Przy szkołach podstawowych funkcjonują oddziały przedszkolne, do których uczęszczają pięcioletnie i sześcioletnie dzieci. Działa punkt przedszkolny składający się z czterech oddziałów, w tym: dwa 5-cio godzinne, jeden przy SP Hyżne, drugi przy SP w Dylągówce oraz dwa 10-cio godzinne przy SP w Hyżnem. Łącznie uczęszcza 99 dzieci. Nauczyciele zatrudnieni w szkołach posiadają odpowiednie kwalifikacje do pracy w szkole i do nauczania przydzielonych im przedmiotów. Bazy szkół stwarzają dobre warunki do realizacji zadań oświatowych. Wszystkie szkoły posiadają nowoczesne pracownie komputerowe, wyposażone są w pomoce naukowe, które umożliwiają realizację programu nauczania ze wszystkich przedmiotów. Jeszcze nie wszystkie szkoły posiadają pełnowymiarowe sale gimnastyczne, jednak ich brak rekompensują zastępcze sale gimnastyczne, boiska sportowe i tereny rekreacyjne wokół szkół. Nauka języków obcych odbywa się już w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych.
W wielu placówkach zorganizowane są zajęcia pozalekcyjne, na których uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania oraz doskonalić umiejętności z zakresu wielu przedmiotów.
Uczniowie szkół podstawowych mogą pochwalić się licznymi sukcesami w różnych konkursach, olimpiadach przedmiotowych i turniejach sportowych.

W celu zmotywowania uczniów do jeszcze lepszej pracy, wyróżnienia uczniów zdolnych i pracowitych oraz chcąc przyczynić się do wzrostu poziomu nauczania, ustanowiono fundusz stypendialny dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez gminę. Wykonano wiele prac w celu poprawy estetyki otoczenia szkół dzięki, którym wyremontowane zostały ogrodzenia, chodniki oraz powstały piękne ogrody.

Władze gminy podejmują ciągłe działania w celu stworzenia jeszcze lepszych warunków do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych oraz obniżenia kosztów utrzymania szkół.

„Dobre szkoły” to takie, które zadawalają, a nawet zachwycają uczniów, rodziców i nauczycieli. Takie właśnie szkoły władze gminy widzą w przyszłości. Wiele już zostało zrobione w celu poprawy wizerunku naszych szkół, poprawy jakości kształcenia oraz poprawy warunków do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych, ale władze gminy zdają sobie sprawę, że jeszcze wiele jest do zrobienia.

To co dziś wystarczało, w czasach ciągłych zmian to niewiele. Szkoły muszą się zmieniać, dostosowywać do potrzeb rynku, aby nadal być dobrymi, akceptowanymi, lubianymi placówkami.

 

Liczba uczniów w poszczególnych szkołach w Gminie Hyżne (stan na dzień 30.09.2019 r.)

Szkoła

klasa

liczba uczniów

SP w Brzezówce

0

5

1

9

2

10

3

8

4

4

5

6

6

5

7

5

8

2

Razem

54

SP w Dylągówce

0

8

1

10

2

15

3

9

4

9

5

12

6

20

7

11

8

11

Razem

105

SP w Grzegorzówce

0

7

1

11

2

7

3

10

4

7

5

11

6

8

7

15

8

8

Razem

84

SP w Hyżnem

0

31

1

39

2

30

3

38

4

34

5

23

6

50

7

29

8

25

Razem

299

SP w Szklarach

0

6

1

8

2

8

3

9

4

9

5

11

6

15

7

13

8

10

Razem

89

SP w Wólce Hyżneńskiej

0

2

1

5

2

3

3

1

4

4

5

5

6

6

7

4

8

3

Razem

31